Hakaret Suçu ve Uzlaştırma

Hakaret Suçu ve Uzlaştırma

Hakaret suçu Türk Ceza Kanunu 125. Maddede “Şerefe Karşı Suçlar” bölüm başlığı altında düzenlenmiştir. Hakaret suçu ile korunan hukuki değer; kişinin onur, şeref ve toplum içindeki saygınlığıdır. Hakaret suçunun gerçekleşmesi için fail tarafından; ya rencide edici nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat edilecek ya da sövmek suretiyle suç işlenecektir. Görüldüğü üzere hakaret suçu seçimlik hareketli suçtur. Burada mağdurun kendisin incinmiş ya da rencide hissetmiş olmasına gerek yoktur. Önemli olan suçun gerçekleşmiş olmasıdır. Hakaret suçu uzlaşmaya tabi mi?

Uzlaştırma kurumu CMK 253 vd. maddelerinde düzenlenmektedir. Özel hukuk gerçek veya tüzel kişileri arasında gerçekleşen haksız fiiller sebebiyle kanun bazı suçları uzlaşma kapsamına almıştır. Uzlaşma, uzlaşma siciline kayıtlı uzlaştırmacılar tarafından yapılmaktadır. Kural olarak soruşturma aşamasında uzlaşma yoluna gidilmesi ise de bazı durumlarda mahkeme aşamasında da uzlaşma yoluna gidilebilir.

Hakaret

Madde 125- (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden (…) (1) veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

(3) Hakaret suçunun;
a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle, İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

(4) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.

(5) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/15 md.) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.

Hakaret Suçu Uzlaşmaya Tabi mi?

Kanunda hangi suçların uzlaşmaya tabi olduğu tek tek yazmıştır. Hakaret suçu kural olarak uzlaşmaya tabidir. Ancak kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret suçu şikayete tabi olmadığı için uzlaştırmaya da tabi değildir. Böyle bir davada tarafın uzlaşma talebi reddedilir.

Hakaret suçunda uzlaştırma sağlandığı takdirde dosya soruşturma aşamasındaysa kovuşturmaya yer olmadığı kararı, dosya mahkeme aşamasındaysa düşme kararı verilecektir.

Uzlaştırmanın birtakım önemli sonuçları olduğu için sürecin avukat aracılığıyla yürütülmesini tavsiye ederiz.

Aşağıdaki yazılarımızı da okuyabilirsiniz:

Birikmiş Nafaka Alacağı İçin Hapis Cezası Uygulanır mı?

Ziynet Eşyalarının İadesi Davası

Koruma Tedbirleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hakkımızda

Av. Dilber Çiftçi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde lisans eğitimini başarıyla tamamlamış, daha sonra Gaziantep Barosu tarafından Avukatlık ruhsatına hak kazanmıştır. Gaziantep Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık ve danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

AVUKATA SOR

)
    yazıyor...

    Bize soru ve mesaj göndermek için aşağıdaki formu doldurunuz.

     

    Soru Gönder İptal Et